Gospodarenje otpadom

Skup aktivnosti, odluka i mjera kojima se mora težiti postizanju sprječavanja nastanka otpada, smanjivanju količine nastalog otpada kao i smanjivanju ukupnog djelovanja otpada na okoliš.

 

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera kojima se mora težiti postizanju sprječavanja nastanka otpada, smanjivanju količine nastalog otpada kao i smanjivanju ukupnog djelovanja otpada na okoliš. Gospodarenje otpadom također podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera za postizanje što učinkovitijeg sakupljanja, prijevoza, oporaba, obrada i konačnog zbrinjavanja otpada.

 

Gospodarenje otpadom se obavezno mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje, a posebno se mora voditi računa o svim postupcima kako bi se izbjegli rizici: onečiščenje mora, voda, tla i zraka, pojava prekogranične buke, pojave neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjsog svijeta, nastajanja požara ili eksplozija.

 

Načela gospodarenja otpadom

 Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

 

 1. "načelo onečišćivač plaća" – proizvođač otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti postojeći otpad

 

 1. "načelo blizine" – obrada otpada mora se obavljati na mjestu nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš

 

 1. "načelo samodostatnosti" – gospodarenje otpadom potrebno je obavljati na način da se omogući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države

 

 1. "načelo sljedivosti" – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu

 

Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom.

 

Red prvenstva gospodarenja otpadom

 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. priprema za ponovnu uporabu
 3. recikliranje
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
 5. zbrinjavanje otpada

 

Sprječavanje nastanka otpada najvažniji je korak u pravilnom gospodarenju otpadom. Potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i drugi postupci oporabe. Postupak zbrinjavanja otpada predstavlja zadnji i neprihvatljivi postupak gospodarenja otpadom.

 

 

Kako spriječiti nastanak otpada?

 • Organski otpad ( zeleni otpad iz vrta i kuhinje) ne bacajte u kantu, nego ga kompostirajte
 • Namirnice kupujte svježe i bez ambalaže.
 • Koristite platnenu vrećicu.
 • Napitke kupujte u povratnoj staklenoj ambalaži.
 • Izbjegavajte proizvode zapakirane u malim obrocima. Njihova ambalaža (metalna, plastična) koju bacamo često je vrijednija od samog proizvoda.
 • Izbjegavajte korištenje plastičnim priborom za jelo, posuđem i čašama za jednokratnu uporabu.
 • Koristite baterije i upaljače koji se mogu ponovno puniti.
 • Koristite platnene maramice i ubruse izrađene od recikliranog materijala.
 • Kupujte proizvode dužeg vijeka trajanja kao i one koje u slučaju kvara ne morate baciti nego popraviti.
 • Rabljenu odjeću i obuću dobro očuvanu poklonite onima kojima je potrebitima.
 • Rabljene, dobro očuvane predmete poklonite ili prodajte (besplatnim oglašavanjem).